همچنان در خم اول مانده ایم

طبق پیشنهاد دوستان به سفارت فرانسه زنگ زدم ولی گفتند باید قبلاً 80 تا 100 ساعت آموزش دیده باشی

حالا همچنان دارم دنبال کلاس فرانسه می گردم....