سلام دوستان گلم

امروز دقیقاً دو ماه از فایل نامبر دوممون می گذره! می دونین چیه آدم می گه بهش فکر نمی کنم، بی خیال تا سال دیگه ولی نمی دونم چه چیزی داره که از لحظه ای که میاد، فایل نامبر دومو می گم، انگار یک شمارنده، نه دو تا شمارنده در مغز آدم درست می کنه. یکی می شمره چند روز گذشته، یکی می شمره چند روز موندهنیشخند حالا برای ما هم دو ماه گذشته  و 15 ماه مونده، البته طبق محاسبات جدید ویزا آفیس دمشق.

بگذریم.....

این مطلب پیش بینی چهل سال آینده توسط آلوین تافلر با حاله. به خصوص از اون قسمتش که خانوم های بیشتری در مسند قدرت می شینن، خیلی خوشم اومد. همچنین پیش بینی کرده مسلمون های بیشتری به غرب مهاجرت می کنند، از اینش هم خوشم اومدچشمک

دوستتون دارم قلب

فعلاًماچ