قاتل روح الله داداشی هم اعدام شد

من در جایگاهی نیستم که بخوام
درباره اینکه آیا در چنین قتلهای خیابانی و بدون انگیزه قبلی خانواده مقتول
باید رضایت بدهند یا خیر، نظر بدهم.

اما یک مسئله ای هست که همیشه
منو آزار می ده و اون هم جمع شدن مردم و کف و سوت زدن برای گرفتن جان یک
انسان است، خدایا این چه مردمی هستند که صبح زود برای نماز صبحشان خواب می
مانند ولی برای دیدن کشتن یک انسان با سر می دوند؟

بعضی وقتا احساس می کنم از این مردم می ترسم

اصلاً
نمی خوام وارد مسائل حاشیه ای و س.ی.اسی بشم ولی همین است که وقتی جوانهای
دیگر هم کف خیابان جان می دهند یا در زندانها بر اثر اعتصاب غذا به شهادت
می رسند کسی ککش نمی گزد و .... (خواننده عاقل می فهمه منظورمو)

همین است که گفته اند خلایق هر چه لایق

همین است که گفته اند از ماست که بر ماست

همین است که گفته اند خودم کردم که لعنت بر خودم باد