در وب سایت کانادا ویزا دیدم برای یکی از بچه های کامپیوتر (0213) که فایل نامبرش مربوط به فوریه 2010 است، مدیکال آمده تشویق

البته این فرد پاکستانی است و پرونده اش در سنگاپور بررسی شده است و جاب آفر هم نداشته است.

شاید به ظاهر ربطی به ما و دمشقی ها نداشته باشد ولی همین نشان دهنده این است که پرونده های ما فریز نشده و به نوبت در حال بررسی است.