یکشنبه تا ساعت ۴ شد همه جاها پر شد و به من نرسید یعنی در ٠ ثانیه دیگه جا نبود.

به هر حال من برای ۵ تیر که فقط ۵ جای خالی داشت ثبت نام کردم و گفتم حداقل این را از دست ندهم.

حالا برعکس بقیه که دعا می کنند زودتر فایل نامبرشان بیاید من باید دعا کنم تا قبل از نوروز نیاد.

این TNT هم که سرکاریه. گفته بودند 2 تا 3 روز ولی تا امروز که 6 روز شده و تازه رسیده تورنتو.