امروز بعد از ۴٨ روز فایل نامبر اول ما آمد و از حالا ١٢٠ روز وقت داریم تا مدارک را جمع و جور کنیم و بفرستیم دمشق.

دوستتون دارم قلب