دیروز دومین جلسه کلاس بود و موارد مهم زیر در کلاس مطرح شد:

1- در مورد adjective  ها، معمولاً اشتباهات رایجی صورت می گیرد مانند :

1-1  Very :

بعد از آن به هیچ وجه نباید دلیل بیاید و باید جمله تمام شود. برای مثال The exam was very hard that I couldn't do it غلط است و تنها می توان گفت The exam was very hard

نکته  دیگر در مورد Very این است که با very نمی توان مقایسه انجام داد. برای مثال نمی توان گفت it was very harder than

1-2 So:

برعکس very، همراه با So حتماً باید دلیل بیاید و نمی توان گفت I am so tired

برای ربط دلیل به So هم باید از that استفاده شود. برای مثال I was so tired that I couldn't go to the party.

So + That

 


٣- Such

در مورد Such برای دلیل آوردن یا نیاوردن آزادید و اما بهتر است از آن به خصوص در speaking استفاده نکنید چون قاطی می کنید. معمولاً به اشتباه عادت کرده ایم در همه موارد از such a استفاده کنیم در حالی که باید به اسمی که بعد از such می آید و قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش بودن آن دقت کنیم مثلاً خیلی ها به اشتباه می گویند such a good weather که اشتباه است چون weather غیر قابل شمارش است. در ضمن می توانید بعد از آن دلیل بیاورید ولی باید از that استفاده کنید.

ُSuch + That

4- Too

در اینجا هم برای آوردن دلیل آزادید ولی در صورت دلیل آوردن باید از to استفاده کرد.

Too + to

دقت شود در صورتی که از too برای توضیح صفتی استفاده کنیم به آن معنای منفی می دهد و در واقع آن معنا روی اعصاب ما راه می رود مثل اینکه my mother too kind یعنی اینقدر مهربونه که اعصابم رو خورد می کنه

5- Enough

در آوردن دلیل بعد از آن آزادید ولی باید از to برای این کار استفاده کرد.

از این صفت به دو صورت می توان استفاده کرد:

ٍEnough + Noun + [to]+ reason

Adjective + Noun + [to]+ reason

برای مثال

I have enough money to buy a house

I am tall enough to play Basketball

6-  در مقایسه ها حواستون باشه که از more و er با هم استفاده نکنید. برای مثال نگویید: much more taller مثل این است که بگویید خیلی بلندترتره

7- در مورد reading  بخش انتخاب header یکی از گیج کننده ترین بخش ها است چون تمام heading ها مربوط هستند. به همین دلیل نباید به دنبال Heading درست بگردید بلکه باید با حذف غلط ها به جواب درست برسید. حواستان باشد که به جمله هایی که but یا however دارند دقت بیشتری کنید زیرا معمولاً حاوی مطلب مهمی هستند. همچنین زیر اسامی خط بکشید که خیلی در انتخاب heading نقش دارند.

به تاریخ ها و عددها توجه ویژه داشته باشید و زیر آنها خط بکشید (در سوالات بعدی به درد شما خواهند خورد).

یک اشتباهی را که من همیشه انجام می دهم شما انجام ندهید:

به هیچ وجه تفسیر نکنید

اگر کلمه یا مطلبی عیناً در پاراگراف ذکر شده به آن دقت کنید و از تفسیرهای خودتان استفاده نکنید.

در ضمن قبل از خواندن متن Heading ها را نگاه نکنید و پاراگراف ها را یکی یکی بخوانید و بعد برگردید به  Heading ها و آنهایی را که بی ربط هستند یعنی یا از لحاظ معنا بی ربط هستند و یا کلمه ای در آنها آمده که در متن آن پاراگراف، خودش یا مترادفش وجود ندارد، حذف کنید.

دقت کنید که header های زیادی کلی و یا زیادی جزئی را هم انتخاب نکنید. برای مثال برای پاراگرافی که درباره پرورش گل رز است عنوان گیاهان خیلی کلی و عنوان کاشت گل رز خیلی جزئی است. حواستان باشد مثال ها گیجتان نکنند.


این هم از جلسه دوم کلاس ما

تا به زودی قلب