در این جلسه ۴ ریدینگ، قسمت انتخاب header مناسب را تمرین کردیم. من واقعاً بهتر شده ام و استادمون می گه حیف که تو وقت نداری درس بخونی، راست هم می گه تا برسیم خونه ساعت از 5 هم گذشته، تا بیام شام درست کنم و دستی به سر و روی خونه بکشم ساعت شده 10 بعدش هم خواباندن بچه ها خودش یک پروژه است. آخر شب که دارم از حال می روم یک ریدینگ رو می گذارم جلوم و در حالی که چشمهایم را به زور باز نگه می دارم سعی می کنم خطوط را بالا و پایین نبینم. البته در بین کارهای خونه هم گاهی اوقات گریزی می زنم و سر پا در آشپزخانه در حال تست ریدینگ زدن یا vocab خوندن هستم یا با خودم انگلیسی فکر می کنم و حرف می زنم.

استادمون می گه در این مدت کم فایده نداره لغت بخونید به دردتون نمی خوره ولی من گوش نمی دهم و کار خودم رو می کنم. مثل اون زمانی که همه میگفتند یک هفته مونده به کنکور درس خوندن فایده نداره در حالی که من اگر اون یک هفته را نمی خواندم امکان نداشت اون رتبه خوب را بیاورم! البته این جوری نیست که لغت حفظ کنم بلکه موضوعی لغت ها را یاد می گیرم و سعی می کنم در این مورد با خودم حرف بزنم و جمله بسازم.

بگذریم، نیم ساعت آخر کلاس یک سری نکات گرامری مطرح شد که در اینجا آنها را با شما در میان می گذارم:


زمان حال ساده

این زمان همان طور که می دانید برای بیان انجام کارهای تکراری و کاری که انجام آن عادت شده است، استفاده می شود و در آن قیدهای زمانی every day, week,year, etc یا all + .... به کار برده می شوند.

نکته: در speaking حتماً در کاربرد حال ساده از افعال سوم شخص استفاده کنید، زیرا این مسئله برای شما امتیاز آور است.

مثال: Spring brings me a lot of happiness

زمان حال استمراری

am/is/are + v.+ing

قید زمانی برای این زمان now/at this time/ at this moment می باشد

نکته:

در استفاده از این دو زمان دقت کنید که حال ساده برای نشان دادن دائمی بودن یک چیز است و حال استمراری نشان دهنده موقتی بودن آن. برای مثال:

I work in the field of ...

نشان دهنده کار دائمی شما در فیلد مذکور است در حالی که

I'm working in the field of ... this year.

نشان دهنده موقتی بودن کار شما است و باید در این حالت حتماً از قیود محدود کننده زمان استفاده کنید.

Modals

می دانید فرق I have to go با I must go چیه؟

have to برای اجباری بیرونی است، مانند قوانین رانندگی یعنی we have to obey the traffic rules و  must برای یک اجبار درونی است مثل I must study یعنی کسی مرا مجبور نکرده درس بخوانم ولی خودم این بار را بر روی شانه های خود گذاشته ام.

در مورد مخاطب این دو با هم فرقی ندارند. یعنی you have to go  و you must go یکسان هستند.

وقتی برای مثال در مورد ترافیک صحبت می کنیم و می خواهیم بگوییم "باید اتوبان های بیشتری بسازند"، دقت کنیم که ما نمی توانیم قیدی را برای همه مردم و یا دولت ایجاد کنیم و لذا نمی توان گفت they have to/must build more highways و باید از پیشنهاد استفاده کنیم که در زیر گفته می شود:

sugesstions:

should/ought to/ had better

این سه دقیقاً یکسان هستند و برای پیشنهاد دادن به کار می روند. در مورد مثال بالا باید بگوییم They should/ought to/ had better more highways   

منفی آنها به ترتیب should not/ Ought not to / had better not می شود.

برای مثال you'd better not go. دقت شود که بعد از not از to  استفاده نمی شود.

can/could

could همان طور که می دانید گذشته can است ولی در استفاده از آن یک نکته را دقت کنید. آیا می دانید فرق I could swim when I was 5 با I was able to swim last night چیه؟

در اولی شما در مورد یک توانایی یا ability  صحبت می کنید و معلوم نیست که در پنج سالگی شنا کرده اید یا نه، اما توانایی آن را داشته اید. در دومی در مورد کاری که انجام شده است صبت می کنید مثل این است که بگویید دیشب شنا کردم.

آیا می توانید جملات زیر را بسازید:

1- می توانی بروی

2- نمی توانی بروی

3- می توانی نروی

4- نمی توانی نروی

جمله اول و دوم که راحت است you can go و you can't/cannot go

و اما در جمله دوم هم می توانید بگویید you can avoid going و هم می توانید can و not را جدا کنید و بگویید you can not go و این مورد بیشتر در رایتینگ استفاده می شود.

جمله چهارم را باید با استفاده از افعال help، stop بسازید و می شود you can't stop going

may/shall

می دانید فرق این دو چیست؟

may  را زمانی به کار می بریم که می خواهیم اجازه ای را برای خودمان بگیریم برای مثال وقتی می خواهیم از کلاس بیرون برویم می گوییم may I go out اما shall را وقتی به کار می بریم که می خواهیم کاری را برای شخص دیگری انجام بدهیم و از او اجازه می گیریم برای مثال می خواهیم برای معلم آب بیاوریم و می گوییم shall I bring you a glass of water. حالا می فهمیم که چرا اسم اون فیلم جنیفر لوپز shall we dance است و نه may we dance چون برای رقصیدن شما کار خود را انجام داده و از جایتان بلند شده اید و حال طرف مقابل باید با شما همراهی کند!

تا به زودیقلب