همسر جان می گه اینجانب نصفه شب کلافه از خواب بیدار شدم و خیلی با لهجه گفتم

نیشخندIt's too hot

و رفتم کولر را روشن کرده و دوباره خوابیده امتعجب

بنده که چیزی یادم نمی یاد ولی در اثر زیاد انگلیسی خوندن دچار عارضه راه رفتن و به زبان اجنبی حرف زدن در خواب  شده ام.

شما هایی که امتحان دارین بیشتر مواظب خودتون باشینچشمک