دوستان گلم

کسی خبر داره که در چه صورتی مصاحبه حذف می شه؟

آیا اگر مدارک زبان انگلیسی و فرانسه را بفرستیم مصاحبه حذف می شه؟

در کل آیا می ارزه که ما صبر کنیم و ارسال درخواست را عقب بیندازیم تا مدارک زبان را بگیریم؟